Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu nezamýšlených efektů klimatických a energetických politik

Poskytovatel:

GAČR

Doba trvání projektu:

2016–2018

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Milan Ščasný

Popis projektu:

Koordinátor projektu: Prof. Karel Janda (IES FSV CUNI)

Zaprvé, projekt rozšiřuje existující teoretickou analýzu nabídkového zeleného paradoxu o více typů náhradních zdrojů a bere ohled na možná porušení Herfindahlova pravidla, kdy náhradní zdroje jsou nedokonalou náhradou fosilního zdroje. Projekt se důkladně zaměřuje na biopaliva jako jeden z náhradních zdrojů, přičemž zkoumá existující kontroverze spojené s biopalivy za použití jak meta-analytického tak ekonometrického přístupu. Zadruhé, projekt poskytuje novou empirickou evidence týkající se Jevonsova paradoxu a přímého efektu vzepětí (odrazu) energetické spotřeby českých domácností. Zatřetí, projekt zkoumá energetický paradox a mezeru energetické účinnosti se zaměřením na behaviorální vysvětlení, především nevěnování pozornosti, rozdílné stimuly a problémy zastoupení. Závěrem projekt hodnotí vliv publikační selektivity v literatuře zabývající se energetickými a klimatickými politikami a odhaduje hodnoty klíčových parametrů pro tyto politiky s tím, že tyto parametry jsou opravené o publikační selektivitu a jsou založené na nejlepší používané metodologii.

Cíle projektu

Projekt přispěje k vytváření kvalitního analytického instrumentária založeného na ekonomické teorii a sloužícího k důkladnému ekonomickému zkoumání možných nezamýšlených efektů, paradoxů a vychýlení, ke kterým může docházet při hodnocení dopadů energetických a klimatických politik.

Řešitelský tým :

Milan Ščasný

Výstupy: