Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Technologická agentura České republiky (TA ČR), Program Prostředí pro život

Doba trvání projektu

 05/2021–12/2026

Koordinátor projektu v Centru

  • Mgr. Milan Ščasný PhD.
  • Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. 

Partneři projektu

 

• Centrum pro otázky životního prostředí UK
• Institut ekonomických studií FSV UK
• Právnická fakulta UK
• Matematicko-fyzikální fakulta UK
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• DATLAB
• EEIP, a.s.
• Idealab
• Komora obnovitelných zdrojů, z.s.
• Technologické centrum AV ČR
• Vysoká škola ekonomická, Praha
• Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
• Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)
• Cambridge Econometrics Hungary Kft 

Popis projektu

Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a vybraným orgánům státní správy bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost při současném zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 Centrum se zaměří na dosažení tří hlavních cílů:

1) Komplexní hodnocení politik ochrany životního prostředí z hlediska jak účinnosti, tak dopadu na společnost a ekonomiku.
Rozvineme kvantitativní metody a postupy ex post evaluací a hodnocení efektivity politik v oblasti ŽP. Pro účely ex ante RIA, sestavíme makro-ekonometrický a CGE model a ověříme dopady scénářů, využijeme optimalizační a simulační modely, včetně regionální input-output analýzy. Vytvoříme knowledge transfer hub pro co-design politik jako sdílenou analytickou databázi s přenosem informací mezi garanty jednotlivých částí strategického cyklu. Na základě získaných poznatků navrhneme koherentní nástrojový mix.

2) Systém pro sledování společenských a technologických trendů souvisejících s životním prostředím
Rozvineme metody foresightu s cílem identifikovat nové trendy a reflexe v podobě vývojových scénářů, které přispívají k pochopení transformačních procesů ve společnosti, výzkumu a technologiích, jako předpoklad pro identifikaci současných a budoucích socioekonomických a environmentálních výzev a jejich dopadů.

3) Analýza chování lidí a zahrnutí postojů veřejnosti do procesu tvorby politik
Rozvineme přístupy čerpající z experimentální a behaviorální ekonomie, sociální psychologie a sociologie. Připravíme a uskutečníme behaviorální experimenty, které umožní hodnocení účinnosti a přijatelnosti opatření v oblastech spotřeby, které jsou relevantní pro Zelenou dohodu. Kontinuálním sociologickým výzkumem vývoje veřejného mínění ve vztahu k ŽP přispějeme k posílení způsobů komunikace politik.

Řešitelský tým

 

• Mgr. Milan Ščasný Ph.D.
• Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
• JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
• Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
• Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.
• Ing. Vladimír Kubeček
• Prof. Anna Alberini, Ph.D.
• Prof. Mikołaj Czajkowski, Ph.D.
• Mgr. Martin Kryl
• Mgr. Zuzana Rajchlová