Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

Červen 2020 - květen 2023

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. 

Partneři projektu

  • FAIRWOOD Solutions, s.r.o.
  • Forest Support s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je pomocí triangulace výzkumných metod a aplikovaného výzkumu přinést nové poznatky a informace především menším lesním vlastníkům, které jim pomohou překonat bariéry (nedostatek know-how a zdrojů k výzkumu), jimž aktuálně čelí v rámci nových požadavků velkých korporátních odběratelů či zpracovatelů dřevní suroviny na udržitelnost a environmentální standardy, jako je certifikace FSC. To posílí i adaptaci cílové skupiny vlastníků lesů na negativní dopady klimatických změn, zvýší konkurenceschopnost a roli veřejnosti a zainteresovaných subjektů v celém procesu. Výstupem projektu budou výzkumné zprávy, inovativní metodiky, on-line nástroje ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů, kulaté stoly/workshopy a soustředí se i na diseminaci výstupů projektu k cílové skupině.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Centrum v projektu odpovídá za výzkum: šetření trhu včetně jeho perspektiv, struktury nabídky a poptávky po certifikovaném dříví; výzkum motivací a dilemat už certifikovaných vlastníků a bariér, kterým při zavádění standardu čelili; očekávání obecních vlastníků či přípravu aplikačních nástrojů, které pomohou výsledky dostat k malým a středním vlastníkům lesů (metodika zavádění standardu, online tržiště certifikovaného dříví). Bude také zkušenosti z projektu využívat

Řešitelský tým