Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Modelování scénářů udržitelné skladby lesa ve vztahu k navrženým adaptačním opatřením, vlivu na sektor energetiky, emise skleníkových plynů a celková přijatelnost těchto scénářů pro českou veřejnost

Cílem projektu je identifikovat scénáře vývoje lesa, možnosti implementace adaptačních strategií v lesnictví a analyzovat dopady na energetiku, emisní bilanci a na přijatelnost daných scénářů českou veřejností. Projekt převádí adaptační opatření do scénářů vývoje porostních a produkčních charakteristik, přidává ekonomickou dimenzi (náklady a přínosy), sociální aspekty (preference obyvatel), propojuje analýzu scénářů v lesnictví a energetice (potenciál využitelné biomasy), a poskytuje následnou bilanci emisí skleníkových plynů z lesnictví (mitigační efekt), a revizi bilance emisí dalších polutantů. Výstupem projektu je komplexní posouzení scénářů vývoje lesa v ČR při zohlednění jejich efektů na další sektory ekonomiky a společnost.

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR), Program ETA

Doba trvání projektu

02/2019–01/2023

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný PhD.,

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Partneři projektu

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je identifikovat scénáře vývoje lesa, možnosti implementace adaptačních strategií v lesnictví a analyzovat dopady na energetiku, emisní bilanci a na přijatelnost daných scénářů českou veřejností. Projekt převádí adaptační opatření do scénářů vývoje porostních a produkčních charakteristik, přidává ekonomickou dimenzi (náklady a přínosy), sociální aspekty (preference obyvatel), propojuje analýzu scénářů v lesnictví a energetice (potenciál využitelné biomasy), a poskytuje následnou bilanci emisí skleníkových plynů z lesnictví (mitigační efekt), a revizi bilance emisí dalších polutantů. Výstupem projektu je komplexní posouzení scénářů vývoje lesa v ČR při zohlednění jejich efektů na další sektory ekonomiky a společnost.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem projektu je vytvořit různé scénáře vývoje druhové a věkové skladby lesa v ČR, které budou zohledňovat efekt klimatických změn a stabilitu lesa. Modelování scénářů bude vyhodnocovat současná adaptační opatření, vlivy skladby lesa na bilanci skleníkových plynů a na bilanci dalších komponent zásoby uhlíku. Z hlediska nákladů a přínosů produkční funkce lesa bude modelování posuzovat kvantifikaci bilance dřevní hmoty, efekt změny skladby lesa na hodnotu a sortiment produkce a způsob jeho využití včetně odvození nákladů na těžbu, svoz a převoz dřeva. Tyto modely mají sloužit pro vytvoření politických strategií ve vztahu k očekávanému vývoji v lesnictví. Přijatelnost jednotlivých politik bude zkoumána pomocí strukturovaného dotazníkového šetření včetně zjišťování postojů a preferencí obyvatel ČR k environmentálním charakteristikám a funkcím lesa. V další fázi modelování bude predikován vývoj energetického systému ČR do roku 2050 s cílem identifikovat optimální mix paliv a technologií pro výrobu elektřiny a tepla za předpokladu různých scénářů vývoje potenciálu biomasy.

Řešitelský tým

  • Prof. Mikołaj Czajkowski, Ph.D.
  • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
  • Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
  • Mgr. Milan Ščasný Ph.D.
  • Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
  • Mgr. Martin Kryl