Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Zelená logistika

Nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách s cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. 

Poskytovatel

 TAČR Éta

Doba trvání projektu

 1. 1. 2019–30. 6. 2022

Koordinátor projektu v Centru

Markéta Brau Kohlová 

Popis projektu

S cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Růst trhu se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí (ČSU, 2014), ale literatura ukazuje (Daziano et al., 2017), že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není triviální. Vytvoříme proto metodiku a aplikaci ICT pro hodnocení environmentální motivace spotřebitelů a navrhneme způsoby prezentace zelených atributů, které na základě této znalosti umožní zvýšit poptávku po environmentálně šetrných logistických službách.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cíle projektu

Pro problémy působené dopravou nabízíme řešení založené na stimulaci žádoucího typu poptávky. K výběru vhodných nástrojů stimulace poptávky po environmentálně šetrných způsobech dopravy zboží ke koncovým zákazníkům využíváme znalostí mechanismů chování jednotlivců a vhodného typu informací o environmentálních vlastnostech různých typů dopravy. Využitím těchto měkkých nástrojů se naše řešení odlišuje od převládajícího dopravně inženýrského přístupu založeného na infrastrukturních opatřeních nebo regulaci. Možnost využití stávající environmentální motivace zákazníků k stimulaci poptávky je navíc testována v experimentálních studiích i na velkém reprezentativním vzorku obyvatel českých měst.
Výstupem projektu bude veřejně dostupný diagnosticko-predikční nástroj, pomocí něhož budou moci orgány veřejné správy motivovat firmy k environmentálně inovačním řešením s odkazem na jejich tržní potenciál. Tento nástroj také umožní firmám hodnotit poptávku po environmentálně šetrných službách ještě předtím, než budou uvedeny na trh.

Zapojení veřejné správy

V roli tzv. externích aplikačních garantů jsou do projektu zapojeni zástupci Ministerstva dopravy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy (dále MHMP). Aplikační garanti projevili zájem využívat výsledky projektu při návrhu opatření, které mají snížit negativní dopady městské logistiky na obyvatelstvo. Zástupci Ministerstva dopravy a MHMP se průběžně podílejí na připomínkování výstupů projektu i diseminaci výsledků mezi logistické firmy. MD ČR zaštítí workshop pro logistické firmy (plánovaný na březen 2022) a bude certifikovat Metodiku pro měření environmentální motivace zákazníků a predikci poptávky po environmentálně šetrných logistických službách. MHMP propaguje výsledky mezi účastníky projektu EkoLogis, platformy, na níž probíhá dialog s pražskými společnostmi, které podnikají v oblasti dopravy a logistiky, o konkrétních nástrojích podpory environmentálně šetrného modelu dopravních služeb.

Výsledky projektu v rámci COŽP

 Výsledky projektu na stránkách projektu