Environment Centre cz bw204

V posledních letech se v oblasti pedagogické činnosti zaměřuje Centrum na moderní formy vzdělávání, především e-learning. Byla vytvořena e-learningová verze kurzu Globalizace a globální problémy, Centrum se zapojilo do několika mezinárodních e-learningových projektů (European Virtual Seminar, Virtual Campus for Sustainable Europe, PASDEL). Pro podporu pedagogické činnosti byla vytvořena elektronická webová encyklopedie Enviwiki. Od prosince 2006 je Centrem vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální pedagogiku Envigogika. Centrum se snaží vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky a pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. Významným počinem bylo v roce 1999 vytvoření (ve spolupráci  Právnickou fakultou UK) celouniverzitního kurzu Globální problémy civilizace. V roce 2005 se povedlo získat podporu tohoto kurzu z prostředků Evropského sociálního fondu, což umožnilo získat pro kurz špičkové odborníky a zajímavé texty. Cyklus seminářů Supra Solidam Petram původně koncipovaný pro širokou veřejnost byl v posledních dvou letech orientován na vědecké rozpravy. V rámci podpory mezifakultní spolupráce pracovníci Centra příležitostně nebo trvale přednášejí na řadě fakult.

Environmentálním vzděláváním se Centrum zabývá od samého vzniku. V prvních letech své existence podporovalo transfer poznatků a zkušeností se vzděláváním pro životní prostředí a udržitelný rozvoj ze zahraničí a v ČR se zaměřilo na koordinační činnost, jak v rámci Univerzity Karlovy v Praze, tak i v celostátním měřítku. Vzniklo tak několik projektů spolupráce na tvorbě odborných textů pro vysokoškolské vzdělávání (Centrum bylo např. nositelem projektu PHARE, v rámci kterého bylo mj. vydáno 45 různých titulů skript ze všech oblastí ochrany životního prostředí), mezinárodních konferencí k danému tématu (např. v roce 2003 uspořádalo konferenci Mezinárodní asociace univerzit (IAU) k zahájení Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj OSN) a přehledových studií o environmetální výuce na různých fakultách a školách v rámci celé České republiky.

K usnadnění spolupráce vysokoškolských pedagogů v oblasti životního prostředí bylo Centrem založeno neformální sdružení Fórum vysokoškolských učitelů pro udržitelný rozvoj. Toto Fórum má zajišťovat vzájemnou informovanost o pedagogické a jiné činnosti svých členů, posilovat spolupráci při přípravě kurzů, přednášek, skript, a také při výzkumné práci a projektech, trvale přispívat k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V rámci pražských vysokých škol pak byla r. 1994 uzavřena „Dohoda pražských vysokých škol o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí“. Tato dohoda zakládá spolupráci ve výuce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a dalšími pražskými vysokými školami, mezi něž patří České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko—technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze. Dohoda zdůrazňuje přesahy mezi oblastmi přírodních, technických a humanitních věd a je určena především k zvýšení prostupnosti studia orientovaného na interdisciplinární problematiku životního prostředí na fakultách zapojených pražských vysokých škol.

Postupně se Centrum stalo aktivním členem mezinárodních vzdělávacích sítí prosazujících nové formy a metody vzdělávání pro udržitelný rozvoj, například sítě COPERNICUS Alliance a Virtual Campus for Sustainable Europe, pro kterou slouží jako sekretariát. Napomáhá také spolupráci univerzit s dalšími subjekty na regionálním principu, a v tomto smyslu úzce spolupracuje se sítí Regionálních center expertízy koordinovanou Univerzitou OSN v Tokiu a zakládá první České centrum, které je současně průkopníkem tohoto stylu spolupráce v zemích střední a východní Evropy. V rámci sítě Virtual Campus for Sustainable Europe byly zahájeny nové formy výuky s využitím e—learningu, které jsou vedeny v mezinárodním prostředí a umožňují studentům ze všech evropských univerzit studovat kurzy na partnerských vysokých školách, aniž by museli překonávat administrativní, finanční, ale i časové a prostorové bariéry. Tato spolupráce je v současné době rozvíjena směrem k podpoře virtuální mobility na národní úrovni (zapojení dalších vysokých škol v ČR) a nachází uplatnění v rámci programu ERASMUS. K výuce zajišťované Centrem patří dvousemestrální studijní program ISPoS (International Study Program on Sustainability).

V roce 1999 byl ve spolupráci s Právnickou fakultou zaveden celo- univerzitní kurz Globální problémy civilizace, který od té doby úspěšně probíhá za účasti předních odborníků nejen v oblasti životního prostředí a práva, ale i ekonomie, sociologie, teologie aj. Od prosince 2006 je Centrem vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální pedagogiku Envigogika. Tento časopis, který byl Radou vlády pro výzkum a vývoj zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v rámci RIV, vychází třikrát ročně a v současné době zakládá též svou anglickou verzi. Centrum se jeho prostřednictvím snaží vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky a pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních.

Pro podporu pedagogické činnosti byla vytvořena elektronická webová encyklopedie Enviwiki, na které jsou testovány různé možnosti výuky v otevřeném veřejném prostoru. Tento portál umožňuje nejen kolektivní tvorbu textů různých úrovní odbornosti, ale mohou zde být ověřovány různé metody vzájemného posuzování textů (peer review). Toto elektronické prostředí je vhodné pro e—learning z hlediska své interaktivní povahy a možnosti nejen uchovávat informace, ale též je průběžně aktualizovat v závislosti na současném stavu poznání (například podoba hesla, které je dále diskutováno). Existuje i jeho anglická verze využívaná v mezinárodně organizované výuce.

Pod vedením oddělení environmentálního vzdělávání je v současné době realizován celonárodní projekt „Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje“, do kterého jsou zapojeny další české univerzity, ale i nevládní organizace a podnikatelský sektor. Kromě podpory dialogu akademické sféry s dalšími subjekty se ovšem uskutečňuje i samostatný výzkum, který se zaměřuje na hodnocení e—learningu a jeho potenciálu pro výuku udržitelnosti a na aspekty sociálního učení v regionální spolupráci.