Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Životní prostředí se stalo předmětem zájmu nejen praxe, ale i teorie. Stalo se součástí vzdělávacích programů a tématem výzkumu na všech vysokých školách. Význam vysokých škol pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí je nepopíratelný. Vysoké školy jsou proto přímo odpovědné za rozvoj potřebných vědních disciplín a oborů, které dostatečně umožňují životní prostředí studovat a popisovat.

S cílem podpořit vzájemnou informovanost studentů, pedagogů a výzkumných pracovníků, kteří se věnují studiu životního prostředí, vytvořit podmínky pro možnou spolupráci a zkvalitnit nabídku studijních možností dohodly se zúčastněné vysoké školy na ustavení interdisciplinárního prostoru pro vzájemné sdílení informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti.

Tento informační bude tvořen

* společnou nabídkou vybraných kurzů environmentálního vzdělávání z existujících studijních programů zúčastněných vysokých škol. Nabídka předmětů Dohody slouží jako inspirace pro studenty se zájmem o interdisciplinární problematiku životního prostředí a udržiztelného rozvoje, ale nekonstituuje ucelený studijní prtogram.


* společnými konferencemi a semináři pořídanými vždy jednou za rok jednou ze zúčastněných vysokých škol. První konference Dohody se uskutečnila na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod názvem Co se děje v environmentálním výzkumu a výuce na vysokých školách, podrobné informace se záznamem jednotlivých prezentací naleznete zde.


* internetovým rozcestníkem s informacemi o řešených vědeckých tématech a metodách a o společně nabízených kurzech.

Dohoda navazuje na aktivity iniciované Centrem pro otázky životního prostředí UK již od doby jeho vzniku v 90. letech, zejména pak na Dohodu pražských VŠ o zajišťování studia udržitelného rozvoje z roku 2006, která byla primárně orientovaná na zvyšování prostupnosti studia na jednotlivých školách a oborech (formálně vypršela v lednu 2010). Nová Dohoda otevírá prostor pro vzájemnou informovanost a spolupráci nejen ve výuce, ale i ve výzkumných tématech a aktivitách a klade také větší důraz na doktorské studium.

Konkrétní aktivity, které se smyslem Dohody úzce korespondují, jsou na Univerzitě Karlově např. program Environmentální výzkum, sdružující výzkumné pracovníky a pedagogy ze sedmi fakult nebo mezioborově orientovaný doktorský studijní program Environmentální studia.

Dohoda byla uzavřena na 5 let let, ale očakává se, že při potvrzení jejího přínosu bude po uplynutí této doby znovu prodloužena.

Vysokými školami sdruženými v Rámcové dohodě jsou: České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Plný text dohody naleznete zde.