Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Dohoda pražských vysokých škol

o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí

 

České vysoké učení technické v Praze,

sídlem Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČO 68407700,

zastoupené rektorem Prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc.

a

Vysoká škola ekonomická v Praze,

sídlem náměstí W. Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3, IČO 61384399,

zastoupená rektorkou Doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc.

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČO 60461373,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc.

a

Česká zemědělská univerzita v Praze,

sídlem Kamýcká 129, 160 00 Praha – Suchdol, IČO 60460709,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Janem Hronem, DrSc. Dr.h.c

a

Univerzita Karlova v Praze,

sídlem Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208,

zastoupená rektorem Prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc.

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto

 

Dohodu pražských vysokých škol

o spolupráci na zavedení a zajišťování studia

udržitelného rozvoje a životního prostředí

(dále jen „Dohoda“)

 

Preambule

Životní prostředí se stalo předmětem zájmu nejen praxe, ale i teorie. Stalo se součástí vzdělávacích programů téměř všech vysokých škol. Význam vysokých škol pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí je nepopíratelný. Vysoké školy jsou proto přímo odpovědné za rozvoj takových vědních disciplín nebo oborů, jejich formulací a vhodných metodologií, které dostatečně umožňují životní prostředí studovat a popisovat.

čl. 1

Všeobecná ustanovení

(1) Společným přístupem zúčastněných vysokých škol vzniká nabídka interdisciplinárního společného prostoru studia naplněného studijními programy těchto vysokých škol, jejich fakult a součástí.

(2) Dohoda vychází z existujících studijních programů zúčastněných vysokých škol.

(3) Studium je konstruováno jako doplňková nabídka obohacující studijní plány fakult.

(4) Nabídka předmětů Dohody nekonstituuje ucelený studijní program. Výběr předmětů závisí na zájmu a zaměření studenta.

(5) Účastníci Dohody se zavazují, že:

a) budou i nadále podporovat podmínky pro studium udržitelného rozvoje a životního prostředí na své škole i pro studenty ostatních vysokých škol, které jsou účastníky této Dohody.

b) se budou dále spolupodílet na vypisování, vedení, recenzích a oponenturách interdisciplinárně zaměřených diplomových prací z oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí v návaznosti na odpovídající výzkum,

c) budou vytvářet podmínky pro společný interdisciplinární výzkum v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí, a to zejména:

i) zapojováním zaměstnanců a studentů z ostatních zúčastněných vysokých škol či fakult do vlastních univerzitních či fakultních (interních) projektů,

ii) vyhledáváním možností společného řešení projektů (financovaných z externích zdrojů) zabývajících se interdisciplinárními problémy životního prostředí a koordinováním postupů při podávání žádostí o grantové a další financování takových projektů,

d) umožní uspořádání pravidelných koordinačních a odborných schůzek a seminářů, a zároveň budou informovat ostatní zúčastněné vysoké školy o seminářích, které pořádají a které se vztahují ke společné problematice udržitelného rozvoje a životního prostředí.

(6) Tato Dohoda respektuje ustanovení zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Při zajištění a realizaci obsahů a cílů Dohody se vysoké školy řídí vlastními vnitřními předpisy a vnitřními předpisy dotčených fakult.

čl. 2

Předmět spolupráce

(1) V rámci Dohody mohou studenti navštěvovat předměty vypsané na zúčastněných vysokých školách, které se týkají udržitelného rozvoje a životního prostředí a které jsou nabízeny v rámci interdisciplinárního společného prostoru studia podle podmínek konkrétní vysoké školy.

čl. 3

Grémium Dohody

(1) Výkonným orgánem Dohody je grémium.

(2) Grémium tvoří odpovědní zástupci zúčastněných vysokých škol. Svého zástupce v grémiu jmenuje každá ze zúčastněných vysokých škol. Změnu zástupce je povinna každá zúčastněná vysoká škola oznámit bez prodlení ostatním zúčastněným vysokým školám. Ke dni uzavření této smlouvy tvoří grémium tyto osoby:

a) České vysoké učení technické v Praze

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., prorektor pro pedagogickou činnost, tel: 224 352 535,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

b) Vysoká škola ekonomická v Praze

Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., vedoucí katedry ŽP, tel: 224 095 509, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

c) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., děkan Fakulty technologie ochrany prostředí, tel: 224 353 272,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

d) Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan Fakulty lesnické a environmentální, tel: 224 384 874

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

e) Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK,

tel: 2510 80 202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

(3) Grémium je odpovědné rektorům zúčastněných vysokých škol.

(4) Grémium zajišťuje zejména:

a) rozvoj a koordinaci studia udržitelného rozvoje a životního prostředí,

b) aktualizaci a doplňování nabídek kurzů zúčastněných vysokých škol ke studiu udržitelného rozvoje a životního prostředí,

c) hodnocení integrovaného studia.

(5) Grémium usiluje o finanční vyrovnání v případě, že reciprocita nabídky studia není vyrovnaná a pokud o to požádá některá ze zúčastněných vysokých škol.

(6) Grémium se schází dvakrát za akademický rok. V jeho pořádání se střídají zúčastněné vysoké školy podle dohody členů grémia vždy po roce. Grémium se svolává i na základě žádosti kterékoli zúčastněné vysoké školy. Do 3 měsíců po dni podpisu smlouvy uspořádá první setkání grémia Univerzita Karlova v Praze.

čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se uzavírá na pět let, vstupuje v platnost dnem podpisu všech smluvních stran.

(2) K Dohodě mohou přistoupit další vysoké školy, které se písemnou formou zaváží plnit ustanovené podmínky. Přistoupení k Dohodě dalším účastníkem podléhá projednání a konsensuálnímu schválení v grémiu.

(3) Každá ze smluvních stran může od Dohody odstoupit, nesmí však narušit probíhající aktivity. Odstoupení je možné po projednání na schůzi grémia.

(4) Dohoda se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá zúčastněná vysoká škola obdrží po jednom výtisku.

 

České vysoké učení technické v Praze

V Praze dne …………………………

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. …………………………………………

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

V Praze dne …………………………

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. …………………………………………

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

V Praze dne …………………………

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. …………………………………………

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne ……………………….

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Dr.h.c …………………………………………

 

Univerzita Karlova v Praze

V Praze dne ………………………..

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. ………………………………………….Tento projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond Evropská unie Logo Prahy Logo MPSV