Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Místo konání: Praha - Jinonice

Datum konání: 1.6.2004

Setkání Fóra vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost 1. června 2004 bylo orientováno na mezinárodní aktivity vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jednou z nich je „Dekáda pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji", kterou OSN vyhlásilo na období 2005 - 2015. Na setkání se diskutovalo také o možnosti zapojení našich vysokých škol do této Dekády.

Anotaci bodů programu naleznete níže.

Program:

 

ve formátu .doc je ke stažení zde

9:00 - 9:30        Prezence

9:30 - 9:40        Zahájení setkání

(Ivan Rynda, Centrum pro otázky životního prostředí UK) 

9:40 - 10:00      Dekáda OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

(Ing. Jiří Blažek, tajemník České komise pro UNESCO)

10:00 - 11:00    Udržitelnost na vysokých školách - potřebujeme revoluci?

- přednáška s diskusí. Její součástí bude také informace o GHESP Toolkitu, jednom z nástrojů, jenž podporuje uplatnění hlediska udržitelnosti na vysokých školách.

(Hans-Peter Winkelmann, generální sekretář COPERNICUS-Campus, evropské iniciativy univerzit pro udržitelný rozvoj).

Příspěvek bude pronesen anglicky, překlad zajištěn.

11:00 - 11:30    Strategie UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

- informace o současném stavu

(Mgr. Jakub Kašpar, Ministerstvo životního prostředí ČR, člen pracovní skupiny UNECE)

11:30 - 11:45    „Consultation on Learning to Change Our World", 4. - 7. května 2004, Göteborg

- závěry poslední významné konference o vzdělávání k udržitelnému rozvoji

(Mgr. Jakub Kašpar, Ministerstvo životního prostředí ČR)

11:45 - 12:15    Zkušenosti se vzděláváním k udržitelnému rozvoji na zahraničních univerzitách

- Environmentální výchova a vzdělávání na Univerzitě Osnabrück v Dolním Sasku

 (PaedDr. Alena Jůvová, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)

- Regionální trvalá udržitelnost v Kanadě

(doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně)

- Schumacher College (Devon, Anglie) a ekologická výchova v teorii i praxi

(Ing. Jana Nováková, CSc., Ústav aplikované ekologie, FLE, Česká zemědělská univerzita v Praze

12:15 - 13:30    oběd

13:30 - 14:00    Co mohou naše vysoké školy nabídnout světu: Interaktivní pedagogické metody v sociální ekologii

- přednáška s diskusí

(Mgr. Bohuslav Blažek, sociální ekolog)

14:00 - 14:45    Současné programy, podporující uplatnění udržitelného rozvoje ve vysokoškolském vzdělávání:

- Teaching and Learning for Sustainable Future + Environmentální minimum

(Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

- Learning for a Sustainable Environment

(Iva Hönigová, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

- Gapminder - program graficky zobrazující souvislosti životního prostředí

(Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí)

14:45 - 15:00    Informace o nabídce Fóra vysokoškolských učitelů

(Iva Hönigová, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

15:00 - 15:30    Diskuse o přispění našich vysokých škol k Dekádě OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

(moderuje Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

15:30                Zakončení setkání

Anotace programu:

Dekáda OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Na popud Summitu Země v Johannesburgu odhlasovalo Valné shromáždění OSN v prosinci 2002 konání této dekády se startem v roce 2005. Česká republika tehdy podpořila původní japonský návrh. Uskutečnění dekády bylo svěřeno do rukou UNESCO. V současné době se připravují plány. UNESCO se obrací na všechny partnery činné nějak ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, mezi nimi také na univerzity, aby předložili svoje návrhy, jimiž chtějí ke konání dekády přispět. Může to být důležitá příležitost, navíc zaštítěná váženým partnerem, jak uskutečnit svoje představy. Rádi bychom s vámi na setkání připravili návrh, jak by se do dekády mohly zapojit také české (moravské i slezské) vysoké školy. Bude to stěžejní téma tohoto setkání.

Strategie UNECE pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Vlivem celosvětového dění upřela svou pozornost na vzdělávání k udržitelnému rozvoji také Ekonomická komise OSN pro Evropu (UNECE). Její strategie měla být přijata už před rokem na konferenci ministrů životního prostředí Environment for Europe v Kyjevě. Tehdejší jednání však nebyla úspěšná a přijetí deklarace bylo odloženo. Práce na strategii stále pokračuje.

Série konferencí Environment for Europe (v Kyjevě se konala pátá) mohou mít pro Čech zvláštní emocionální význam, protože první z nich byla uspořádána v roce 1991 na popud Josefa Vavrouška právě v Československu  v Dobříši.

Zkušenosti se vzděláváním k udržitelnému rozvoji na zahraničních univerzitách

Rádi bychom vás požádali o příspěvek do tohoto bodu programu. Nabídněte prosím vlastní vystoupení, ve kterém představíte své zkušenosti ze stáží a hostování na zahraničních univerzitách. Zajímají nás zejména praktické postřehy, jak je realizován požadavek na udržitelnost ve stavbě studijních programů, ve výuce, hospodaření univerzit, vysokoškolském výzkumu, studentských aktivitách nebo veřejném životě univerzit.

Považujeme tyto vaše zkušenosti za velmi hodnotné a tento bod programu bude využit pouze tehdy, když přihlásíte svůj příspěvek.

Na jedno vystoupení bude čas cca 10 min. K dispozici je PC s dataprojektorem a zpětný projektor. PowerPointové prezentace jsou vítány.

Krátkou anotaci a název své prezentace zašlete prosím e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 18. května.

Současné programy, podporující uplatnění udržitelného rozvoje ve vysokoškolském vzdělávání

GHESP Toolkit je v současnosti jednou z mála definovaných aktivit dekády. Jedná se o plán, který má nabídnout vyšším vzdělávacím institucím inspiraci nebo přímo návod, jak přizpůsobit svou činnost udržitelnému rozvoji. Věnuje se opravdu všem oblastem působení univerzit, od výuky přes výzkum, účast na veřejném životě po nakládání s odpadky a zateplení budov. Pro svou šíři poskytuje vhodný rámec pro úvahy o zapojení Fóra do dekády.

GHESP Toolkit je vyvíjen společným úsilím asociace asociací univerzit, jejíž název lze zkrátit na GHESP. 

Teaching and Learning for Sustainable Future je výukový program pro adepty učitelství a také další hráče na poli vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (autory vzdělávacích kurikulí, výukových materiálů, může posloužit i v dalším vzdělávání učitelů). Slouží k hlubšímu pochopení souvislostí současného světa s odkazy na trvalou udržitelnost.

Jedná se o e-learningový multimediální program. Jeho autorem je UNESCO.

Ve své současné podobě je pojat tak, aby odrážel otázky, kterým čelí společnost celosvětově. Naše kolegyně Jana Dlouhá pracuje v současnosti na grantu Environmentální minimum, který byl inspirován materiálem UNESCO a který se bude více věnovat situaci v naší zemi.   

Learning for a Sustainable Environment je materiál pro výuku budoucích učitelů a pro celoživotní vzdělávání učitelů. Jeho první část směřuje k pochopení konceptu udržitelného rozvoje. Druhá, obsáhlejší část má didaktický charakter, představuje přímo výukové metody, které podporují vzdělávání pro udržitelnost. Kapitoly obsahují vypracované materiály včetně fólií a popsaných aktivit pro vysokoškolskou hodinu environmentálního vzdělávání.

Materiál je výstupem výzkumného projektu. Navržené aktivity byly prakticky ověřovány a upravovány a projekt i nadále vyzývá své uživatele, aby svou zpětnou vazbou přispěli k dalšímu rozvoji.