Environment Centre cz bw204

Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Klíčová slova: environmentální chování; environmentální postoje; ekosystémové služby; socioekonomické hodnocení

Náš tým: Markéta Braun Kohlová, Bronislav Farkač, Kateřina Kaprová, Jan Melichar, Petra Nepožitková, Petr Pavelčík, Jan Urban

Oddělení pro výzkum environmentálního chování se zaměřuje na vztahy mezi životním prostředím, společností a jednotlivci ze dvou hlavních výzkumných přístupů. Prvním hlediskem je výzkum environmentálního chování, včetně souvisejících faktorů, kam lze zařadit postoje, představy, normy a hodnoty. Zabýváme se chováním, které má významné environmentální dopady, jako je například doprava a spotřeba energií. Využíváme metody laboratorních, webových a polních experimentů, nebo korelačních a longitudinálních studií. Výzkum environmentálního chování provádíme také s využitím naší laboratoře BERLAB (Behavioral Research Laboratory).

Druhým výzkumným přístupem našeho oddělení je aplikovaný výzkum zaměřený na hodnocení ekosystémových služeb. Zabýváme se zejména socioekonomickým hodnocením chráněných území, lesních porostů, mimolesní a městské zeleněa člověkem pozměněné krajiny (např. po povrchové těžbě uhlí). Zaměřujeme se například na rekreační využití krajiny nebo přínosy ekosystémů v souvislosti se změnami krajiny, klimatickou změnou či znečištěním ovzduší. Využíváme zejména metody netržního oceňování.

Běžící projekty Odd. pro výzkum env. chování

Aktuální vědecké články Odd. pro výzkum env. chování