Environment Centre cz bw204

Oddělení environmentálního vzdělávání

V posledních letech se v oblasti pedagogické činnosti zaměřuje Centrum na moderní formy vzdělávání, především e-learning. Byla vytvořena e-learningová verze kurzu Globalizace a globální problémy, Centrum se zapojilo do několika mezinárodních e-learningových projektů (European Virtual Seminar, Virtual Campus for Sustainable Europe, PASDEL). Pro podporu pedagogické činnosti byla vytvořena elektronická webová encyklopedie Enviwiki. Od prosince 2006 je Centrem vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální pedagogiku Envigogika. Centrum se snaží vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky a pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. Významným počinem bylo v roce 1999 vytvoření (ve spolupráci  Právnickou fakultou UK) celouniverzitního kurzu Globální problémy civilizace. V roce 2005 se povedlo získat podporu tohoto kurzu z prostředků Evropského sociálního fondu, což umožnilo získat pro kurz špičkové odborníky a zajímavé texty. Cyklus seminářů Supra Solidam Petram původně koncipovaný pro širokou veřejnost byl v posledních dvou letech orientován na vědecké rozpravy. V rámci podpory mezifakultní spolupráce pracovníci Centra příležitostně nebo trvale přednášejí na řadě fakult.

Více informací o oddělení

Aktuální vědecké články Odd. env. vzdělávání

RCE Česko

  

RCE czechia logo1

 

  

RCE Czechia v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří se zaměřují na budování kultury udržitelnosti a zapojování občanů do demokratických procesů.

Oddělení environmentálního vzdělávání hraje úlohu hlavního koordinátora RCE Česko.

Webové stránky RCE Česko.

Tel.: 220 199 485

Envigogika

 

 

Envigogika

 

 

 Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Časopis Envigoigika spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání, odpovědnou redaktorkou je RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., technickým redaktorem ing. Jiří Dlouhý.

Stránky Envigogiky

Enviwiki

enviwiki2

 

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Publikování Enviwiki v rámci Centra zabezpečuje Oddělení environmentálního vzdělávání

Odpovědným i technickým redaktorem je ing. Jiří Dlouhý

Webové stránky Enviwiki

Kalkulačka nutriční stopy

ukns logo

Kalkulačka nutriční stopy vznikla jako nový vzdělávací nástroj,  který uživatelům poskytuje informace o environmentálních a výživových  aspektech běžných hlavních jídel. Kalkulačka umožňuje spočítat dopad na  jednu porci pokrmu v pěti oblastech životního prostředí a shrnout tyto dopady do jednoho celkového skóre - tzv. Nutriční stopy. Zároveň kalkulačka poskytuje informace o výživových hodnotách pokrmů, které jsou z pohledu zdraví při nadměrné konzumaci dle odborníků rizikové.

Kalkulačku spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání. Odpovědná osoba za kalkulačku je Dana Kapitulčinová.

Stránky Kalkulačky nutriční stopy