Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Charles-University-symbol-2Rektor Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele Centra pro otázky životního prostředí (vysokoškolský ústav Univerzity Karlovy).


Požadavky:

 • jmenování profesorem nebo docentem na základě ukončeného habilitačního řízení nebo řízení na jmenování profesorem v oboru příbuzném působnosti Centra,

 • nejméně pětiletá pedagogická a vědecká praxe v některém z oborů působnosti Centra; odpovídající vědecká, výzkumná a publikační činnost a zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce,

 • zkušenosti s vedením větších výzkumných týmů,

 • organizační schopnosti a zkušenosti,

 • trestní zachovalost,

 • občanská bezúhonnost.


Zkušenostmi doložená schopnost podporovat mezioborové zaměření Centra a interakci mezi různými vědními disciplínami, jimiž se pracoviště zabývá, je výhodou.


Předpokládaný termín nástupu: 1. říjen 2014


Nabízíme

 • zázemí Univerzity Karlovy,

 • vedení prestižního vysokoškolského pracoviště zaměřeného na interdisciplinární výzkum v oblasti životního prostředí na rozhraní přírodních a společenských věd i dalších humanitních oborů s rozsáhlou badatelskou činností a významnou činností pedagogickou,

 • motivující mzdové a pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity.


Přihlášku je třeba doložit

 • profesním životopisem, včetně přehledu personální bibliografie,

 • doklady o dosaženém vzdělání a akademických hodnostech,

 • projektem dalšího rozvoje Centra na období 2015 – 2017, jehož součástí bude především koncepce rozvoje výzkumu i vzdělávací činnosti a výhled další činnosti pracoviště včetně mezioborové spolupráce,

 • výpisem z rejstříku trestů, ne starším tří měsíců.


Písemnou přihlášku do výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky Centra pro otázky životního prostředí UK je třeba zaslat nejpozději do 22. srpna 2014 na adresu Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo osobně do podatelny rektorátu UK, úřední hodiny 7.30–14 hod.


Přihlášku je třeba doručit v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení na místo ředitelky/e CoŽP – neotvírat“. Jednotlivé listy přihlášky musí být pevně spojeny v jeden celek.


Předpokládaný termín osobního pohovoru: první polovina září 2014


Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.


Výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele Centra pro otázky životního prostředí - inzerát ke stažení v PDF