Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Moldan cenaV oboru přírodovědném a matematicko-fyzikálním obdržel cenu prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. za učebnici Civilizace na planetě Zemi primárně určené studentům gymnázia a dalším typům středních škol. „Snažil jsem se obsahově navázat na témata rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, především v oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, a přispět k prohloubení průřezových témat jako Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ představil svou práci Bedřich Moldan.

Více na webu Univerzity Karlovy.